top of page

Privacy policy

          www.blacksugar.co.th is concerned about your privacy by which we will not dis close your personal information for other advantages as per the below policy. If the website have any changes in policy, we will notify you for the update.

The information the website needs to record

1. Name-Surname, phone number, address and e-mail address to be entitled to receive further benefits from us together with the news information of BLACK SUGAR.

2. In case of purchasing BLACK SUGAR on website, you can pay by Paypal. We ensure that we will not record any transaction information, except you are in the period of the product shipment. 

3. Our website may have to keep the record regarding your website access e.g. opinion of service so that we can take your opinions to improve our website in the future.

 

 

Who can access to your privacy?

          Your private banking information will be sent to Paypal in charge of the payment, especially the mentioned service. The company will examine your address and coordinate with the warehouse to order the products and afterwards conduct the shipment following the address you provided. Yet, we will work with Paypal on the payment to facilitate you when purchasing our products by cutting money through your credit card.


 

Shipment and return policy

- We have free EMS service throughout Thailand (*Other countries are not included)

- Oversea taxes are not included, Customer need to pay when you receive your item.​

- Oversea size exchange, Customer has to pay all shipping cost to change product size.

Payment Methods

-Credit / Debit Cards
- PAYPAL

นโยบายความเป็นส่วนตัว

 

          www.blacksugar.co.th เราคำนึงถึงความเป็นส่วนตัวของคุณ โดยเราจะไม่นำข้อมูลส่วนตัวของคุณไปใช้เพื่อประโยชน์อื่นใดนอกเหนือจากที่ระบุไว้ตามนโยบายด้านล่างนี้ หากทางเว็บไซต์แบล็คชูการ์มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายใดๆก็ตาม ทางเราจะแจ้งให้คุณทราบโดยการอัพเดตข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงบนเว็บไซต์ของเรา 

ข้อมูลที่ทางเว็บไซต์ต้องการจะจัดเก็บ

 

1. ชื่อ-นามสกุล, เบอร์โทรศัพท์, ที่อยู่, e-mail address, เพื่อรับสิทธิประโยชน์ต่างๆพร้อมทั้งข่าวสารของทางเว็บไซต์แบล็คชูการ์

 

2. ในกรณีที่มีการสั่งซื้อสินค้าของทางแบล็คชูการ์ผ่านทางเว็บไซต์คุณสามารถชำระเงินผ่านระบบ Paypal โดยที่ทางแบรนด์จะไม่ทำการบันทึกข้อมูลทางธนาคารของคุณ เว้นเพียงแต่ข้อมูลที่อยู่ในการจัดส่งเพื่อทำการจัดส่งสินค้า

 

3. ทางเว็บไซต์ของเราอาจมีการเก็บข้อมูลในการใช้งานผ่านทางเว็บไซต์เช่น คำติชม เพื่อช่วยให้เราได้ปรับปรุงแก้ไขเว็บไซต์ของเราให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

 

ใครที่สามารถเข้าถึงข้อมูลความเป็นส่วนตัวของคุณ

 

          ข้อมูลความเป็นส่วนตัวทางธนาคารของคุณจะถูกส่งไปให้ Paypal ซึ่งเป็นผู้ให้บริการด้านการชำระเงิน เฉพาะเพื่อให้บริการที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นแก่คุณเท่านั้น โดยบริษัทจะตรวจสอบที่อยู่ของคุณ ประสานงานกับทางคลังสินค้าเพื่อทำการเบิกสินค้าออกมาพร้อมการจัดส่งไปให้ตามที่อยู่ที่คุณได้แจ้งไว้ พร้อมทั้งประสานงานกับทาง Paypal ที่ให้บริการในการชำระเงิน เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่คุณโดยการตัดเงินผ่านบัตรเครดิตโดยอัตโนมัติ


 

นโยบายการจัดส่งและการคืนสินค้า


ทางแบล็คชูการ์มีบริการจัดส่ง ems ฟรีทั่วประเทศไทย(ยกเว้นต่างประเทศ)

ช่องทางการชำระเงินสินค้า

- บัตรเครดิต/เดบิต

- Paypal

Payment Methods
bottom of page